4_55 Hudson Yards_Podium Detail_Credit Raimund Koch for KPF

Courtesy KPF/Raimund Koch