8_55 Hudson Yards_Retail_Credit Raimund Koch for KPF