Children-Village,-Rosenbaum-+-Aleph-Zero,-Photograph-by-Leonardo-Finotti(11)HERO

Childrens Village RIBA international prize 2018

Courtesy Leonardo Finotti