Children-Village,-Rosenbaum-+-Aleph-Zero,-Photograph-by-Leonardo-Finotti(28)

Childrens Village RIBA international prize 2018

Courtesy Leonardo Finotti