01_MoMA_Photography-by-Brett-Beyer

Courtesy Brett Beyer