Metropolis_POMO_0635

Los angeles postmodern architecture survey eric owen moss

Courtesy Metropolis