nA_NYSERHC_12_001;-courtesy-nARCHITECTS,-image-courtesy-Brett-Breyer

New York State Equal Rights Heritage Center narchitects

Courtesy Brett Breyer