20180523_Metropolis_ThomasKosbau_0717

profile Thomas Kosbau ORE architecture

Courtesy Laurel Golio