20180523_Metropolis_ThomasKosbau_0771

profile Thomas Kosbau ORE architecture

Courtesy Laurel Golio