20180523_Metropolis_ThomasKosbau_0775

profile Thomas Kosbau ORE architecture

Courtesy Laurel Golio