16 White House – attic storey

Courtesy David Schreyer