18 White House – attic storey_1

Courtesy David Schreyer