house-in-nishitokyo12

Suppose Design Office Nishitokyo House tokyo

Courtesy Toshiyuki Yano