house-in-nishitokyo28

Suppose Design Office Nishitokyo House tokyo

Courtesy Toshiyuki Yano