house-in-nishitokyo38

Suppose Design Office Nishitokyo House tokyo

Courtesy Toshiyuki Yano