house-in-nishitokyo44

Suppose Design Office Nishitokyo House tokyo

Courtesy Toshiyuki Yano