168-Arm-Light

Naoto Fukasawa Embodiment design book

Courtesy Ryohin Keikaku Co., Ltd. (Muji)