Stiff-+-Trevillion,Beak-Streec

40 Beak Street glazed brick Stiff Trevillion

Courtesy Nicholas Worley