Stiff-+-Trevillion,Beak-Street,-c

40 Beak Street glazed brick Stiff Trevillion

Courtesy Nicholas Worley