StiffTrevillion,Beak-Street,-c-HERO

40 Beak Street glazed brick Stiff Trevillion

Courtesy Nicholas Worley