180428_1100_BNSLA_04_76_SH1

Brand New School office 1100 Architect

Courtesy Nikolas Koenig