180428_1100_BNSLA_C94

Brand New School office 1100 Architect

Courtesy Nikolas Koenig