5-1A

metropolis magazine textiles design september 2018

Courtesy Hiroko Takeda