metropolis-mohawk-46363A

metropolis magazine textiles design september 2018

Courtesy Lynsey Weatherspoon