Metropolis Magazine - Metropolis Magazine November 2007